Hi ha qui pot preguntar: per què cercles de tambor?

§ El ritme és una font d’expressió humana que ha estat present per als éssers humans des del moment en què la concebem, i abans d’això, des del moment en què es van concebre els nostres avantpassats, una generació després de l’altra, durant milers d’anys. Tots els animals existeixen en ritme: els batecs del cor, els batecs de les peülles en trepitjar, els batecs de les ales, tots els ritmes de la vida.

§ El nostre planeta Terra té els seus propis ritmes: ritmes de so i silenci, ritmes de moviment i pulsació, ritmes de llum i foscor, que no acaben de cercle al voltant del Sol.

§ La perfecció de la nostra terra i del nostre univers descansa en cicles de moviments, en ritmes. Les nostres estacions donen vida a diferents ritmes. La brisa bufa pels arbres, hi ha moviment, centellejos de llum. Les onades de l’oceà ens poden portar a un lloc suau de calma o a un poderós lloc d’energia. Tot el que viu té moviment, moviment repetit en cicles, en ritmes.

§ El ritme és inherent a tota la vida i, quan toquem un tambor, ens acostem a aquell lloc de connexió profunda amb els ritmes de la terra, del cosmos i tornem a entrar en aquell lloc de perfecció, on es troba cada peça de l’univers estant connectat amb qualsevol altra peça de l’univers.

Els ritmes que obrim al tocar, els que ens toquen, ens ajusten a l’alineació amb els ritmes antics dels nostres avantpassats. Podem trobar aquell lloc d’harmonia i de connexió profunda quan estem en un cercle de percussió junts.

Patricia Hatfield http://harmonydrumcircles.com/vision

Some people may ask – why drum circles?

§ Rhythm is a source of human expression that has been present for human beings from the moment we are conceived – and before that, from the moment our ancestors were conceived, one generation after another, over thousands of years. All animals exist in rhythm — the heartbeats, the hoofbeats, the wingbeats – all rhythms of life.

§ Our planet Earth has its own rhythms – rhythms of sound and silence, rhythms of movement and pulsation, rhythms of light and dark, never ending circles around the Sun.

§ The perfection of our earth and our universe rests in cycles of movement, in rhythms. Our seasons bring different rhythms to life. The breeze blows through the trees, there is movement, flashes of light. Waves of the ocean can take us to a gentle place of calm or a powerful place of energy. Everything that lives has movement, movement repeated in cycles, in rhythms.

§ Rhythm is inherent in all of life, and when we drum, we bring ourselves to that place of deep connection with the rhythms of the earth, of the cosmos, and we re-enter that place of perfection, where every single piece of the universe is connected with every other piece of the universe.

The rhythms that we open to, that touch us, bring us into alignment with the ancient rhythms of our ancestors. We can find that place of harmony and deep connection when we are in a circle drumming together.

font: Patricia Hatfield http://harmonydrumcircles.com/vision

 2020 ©  Tamir & Jayani. Institut de Música Primordial.